Prawo Królestwa Seggelin

Forum Fora dyskusyjne Regulamin i informacje Prawo Królestwa Seggelin

Ten temat zawiera 0 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez Throk Throk 9 miesiące, 2 tygodni temu.

Wyświetla 1 wpis z $
 • Autor
  Wpisy
 • #34
  Throk
  Throk
  Władca

  Rozdział I. Postanowienia wstępne

  §x. Niniejsze prawo obowiązuje na całym terytorium Królestwa Seggelin i dotyczy wszystkich obywateli na nim przebywających.
  §x. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.

  Rozdział II. Regulamin serwera

  §x. Każdy posiada swobodne, niczym nieograniczone prawo do gry na serwerze, uczestnictwa w wydarzeniach serwerowych i życiu społeczności na wszystkich oficjalnych kanałach komunikacji (Discord).
  §x. Każdy nowy gracz jest wolny od wszelkich pomówień, rozpoczyna grę z “czystą kartą” i tylko jego zachowanie w trakcie bieżącej rozgrywki oraz na oficjalnych kanałach komunikacji może podlegać ocenie.
  §x. Każdy gracz zobowiązany jest do kulturalnego komunikowania się z innymi. Niedopuszczalne są wyzwiska, pomówienia czy też obrażanie innych osób.
  §x. Rozgrywka na serwerze toczy się poprzez odgrywanie ról. Każdy może odgrywać jakąkolwiek rolę, pod warunkiem, że jest ona zgodna z odgrywaną na serwerze historią i klimatem.
  §x. Żaden gracz nie może być negatywnie oceniany lub napiętnowany przez innych wyłącznie za odgrywaną przez siebie rolę (np. lichwiarza, złodzieja).
  §x. Używanie cheatów albo innego oprogramowania stosowanego w celu oszukiwania lub omijania mechanik gry jest zabronione i karane z całą surowością, z karą wydalenia z Królestwa bez możliwości powrotu włącznie.

  Rozdział III. Prawa podstawowe mieszkańców Królestwa

  §x. Każdy obywatel ma prawo do swobody działania w granicach prawa. Nikt nie może ograniczać jego wolności, ani kierować jego działaniami z pominięciem prawa.
  §x. Każdy nowy przybysz rozpoczyna grę ze społecznym statusem Pleba i automatycznie otrzymuje obywatelstwo Królestwa.
  §x. Plebejusz może zostać awansowany na Mieszczanina przez Króla lub osoby działające w jego imieniu, po uiszczeniu opłaty za wydanie tytułu oraz spełnieniu innych, dodatkowych warunków ustalonych przez Króla na mocy dekretu (przedstawienie historii postaci itd.).
  §x. Mieszczanin posiada prawo do osiedlenia się w obrębie Królewskiego miasta oraz prawo do ubiegania się o dołączenie do jednej z gildii.
  §x. …dokończyć

  Rozdział IV. Prawo nieruchomości

  §x. Sprzedażą i wyznaczaniem działek zajmuje się Król lub osoby przez niego wyznaczone.
  §x. Każdy obywatel może wykupić od Królestwa działkę, którą będzie wykorzystywał do celów rolniczych, hodowlanych, mieszkalnych lub użytkowych.
  §x. Jeżeli obywatel chce wykupić działkę na wybranym przez siebie terenie, powinien przedstawić Królowi stosowne plany z dokładnym umiejscowieniem i lokalizacją działki. Król wydaje zgodę na wykup działki, jeżeli nie ma przeciwwskazań ku lokalizacji działki w danym miejscu.
  §x. W obrębie Królewskiego miasta prawo do wykupu i własności działek posiadają tylko obywatele o statusie społecznym co najmniej Mieszczanina.
  §x. Za wykupienie prawa własności do działki Królestwo pobiera opłatę w zależności od lokalizacji, objętości (długość x szerokość x wysokość) oraz celu użytkowania.
  §x. Królestwo pobiera podatek od nieruchomości w odstępach miesięcznych, w zależności od lokalizacji, objętości (długość x szerokość x wysokość) oraz celu użytkowania działki.
  §x. Król na mocy dekretu ustali stawki wykupu oraz podatku od nieruchomości.
  §x. Obywatel staje się właścicielem działki i uzyskuje do niej prawo po opłaceniu prawa własności i uzyskaniu od Króla aktu własności.
  §x. Król przy sprzedaży działki wypisuje imienny akt własności. Oryginał zawsze powinien być przechowywany w Królewskich archiwach, zaś kopia wydana właścicielowi.
  §x. Właściciel praw do działki może te prawa odsprzedać albo przekazać innej osobie. Przekazanie praw należy udokumentować w formie pisemnej (zapisać w księdze).
  §x. Właściciel jest zobowiązany do regularnego opłacania podatku od nieruchomości.
  §x. W przypadku zaległości w zapłacie podatku, działka decyzją Króla może zostać zlicytowana w stanie w jakim się znajduje. Wówczas prawa do działki otrzymuje osoba, która w publicznej i ogólnodostępnej licytacji zaoferuje najwyższą kwotę. Kwota uzyskana ze sprzedaży – pomniejszona o należny podatek – jest zwracana na konto poprzedniego właściciela.

  Rozdział V. Prawo budowlane

  §x. Drogi powinny być brukowo-żwirowe, na wzniesieniach opatrzone schodami lub pół-płytkami, w miejscach niebezpiecznych opatrzone drewnianymi płotkami lub kamiennymi murkami. W obrębie Królewskiego miasta należy zapewnić drogom odpowiedni spływ deszczówki, poprzez stosowanie rynsztoków oraz kanałów. Trakty powinny mieć co najmniej 3 bloki szerokości, główne drogi co najmniej 2 bloki szerokości, zaś drogi prowadzące do nieruchomości co najmniej 1 blok szerokości. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów bądź szerokości, jeżeli jest to uzasadnione.
  §x. Nieruchomości powinny być budowane w obrębie działki, z uwzględnieniem jej kubatury (długość x szerokość x wysokość) i nie wykraczać poza nią. Wyjątek mogą stanowić elementy dachów, które wystawać mogą poza obręb działki o maksymalnie 1 blok.
  §x. Każda działka powinna zostać połączona z główną drogą.
  §x. Działka powinna być ogrodzona, z jasno wyznaczonymi granicami działki i opisana tabliczką, która musi zawierać nazwę działki oraz imię aktualnego właściciela, a także wszystkich lokatorów zamieszkujących nieruchomość na stałe.
  §x. Architektura nieruchomości nie może odbiegać od stylu architektonicznego stosowanego w Królestwie.
  §x. Budynki poza Królewskim miastem mogą posiadać parter, maksymalnie 1 piętro i poddasze.
  §x. Budynki w obrębie Królewskiego miasta mogą posiadać piwnicę, parter, maksymalnie 2 piętra i poddasze.
  §x. Budynek w obrębie Królewskiego miasta może zostać na życzenie i koszt właściciela podłączony do sieci kanałów miejskich.
  §x. Pomieszczenia na parterze i piętrach winny posiadać co najmniej 2,5, ale maksymalnie 4 bloki wysokości, zaś poddasza i piwnice maksymalnie 3.
  §x. Za budowę nieruchomości niemieszczącą się w przepisach o objętości działki albo o wysokości lub ilości pomieszczeń odpowiada budowniczy, który nieruchomość wybudował.
  §x. Za budowę nieruchomości według projektu który odbiega od stylu architektonicznego Królestwa odpowiada ten, kto projekt przedłożył.
  §x. Budowle niezgodne z przepisami prawa budowlanego będą rozbierane na koszt winnego zaniedbania. Jeżeli winnego ustalić nie sposób, kosztem obciąża się właściciela.
  §x. …dokończyć

  Rozdział VI. Prawo karne

  §x. Kto doprowadza innego gracza do straty finansowej lub utraty posiadanych przedmiotów w ramach popełnionego przez siebie przestępstwa, zobowiązany jest do ich niezwłocznego zwrotu w takiej samej ilości i rodzaju, albo ich pieniężnej równowartości.
  §x. Kto spamuje na czacie lub nie odgrywa role-play na czacie do tego przeznaczonym, podlega karze uciszenia.
  §x. Kto obraża innych obywateli Królestwa, podlega karze uciszenia albo karze grzywny.
  §x. Kto umyślnie zadaje obrażenia innemu graczowi, podlega karze grzywny.
  §x. Kto nieumyślnie zabija innego gracza, podlega karze grzywny.
  §x. Kto umyślnie zabija innego gracza, podlega karze grzywny lub aresztu.
  §x. Kto dokonuje kradzieży na osobie, podlega karze grzywny lub aresztu.
  §x. Kto dokonuje kradzieży z włamaniem, podlega karze grzywny lub karze aresztu.
  §x. Kto trudzi się lichwą na bardzo wysoki procent, podlega karze grzywny lub karze aresztu.
  §x. Kto czynnie planuje popełnienie przestępstwa, podlega karze grzywny.
  §x. Kto zleca innej osobie dokonanie przestępstwa, podlega karze grzywny lub karze aresztu.
  §x. Kto łamie przepisy prawa budowlanego, podlega karze grzywny.
  §x. Kto kradnie, fałszuje lub niszczy istotne dokumenty, w tym akty własności lub inne akty notarialne, podlega karze aresztu albo karze banicji.
  §x. Kto uchyla się z płaceniem nałożonych na niego podatków lub innych zobowiązań, podlega karze grzywny.
  §x. Kto uchyla się od zapłaty nałożonej na niego grzywny, podlega karze aresztu.
  §x. Kto dokonuje aktów wandalizmu, podlega karze aresztu albo karze banicji.
  §x. Kto swym umyślnym działaniem powoduje olbrzymie szkody dla całego Królestwa o szerokim zasięgu oddziaływania, podlega karze banicji.
  §x. …dokończyć

  Rozdział VII. Prawo karne administracyjne

  §x. Odpowiedzialności podlega ten, kto popełnia przestępstwo wbrew obowiązującemu prawu.
  §x. Nie stanowi przestępstwa czyn, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.
  §x. Nie popełnia przestępstwa osoba, której nie można przypisać winy w czasie dokonania przestępstwa.
  §x. Każdy może być sądzony jedynie na podstawie prawa obowiązującego w chwili popełnienia przestępstwa.
  §x. Prawo egzekwowane jest przez Gildię Wojowników.
  §x. Kary za przestępstwa są następujące:
  Kara uciszenia – stosowana doraźnie w celu zachowania porządku w publicznej debacie na forum Królestwa.
  Kara grzywny – w wysokości adekwatnej do popełnionego przestępstwa i możliwości finansowych sprawcy, przekazywana na konto Gildii Wojowników.
  Kara prac publicznych – stosowana w zastępstwie kary grzywny, jeżeli środki finansowe sprawcy nie są wystarczające do pokrycia nałożonej grzywny.
  Kara aresztu – stosowana w celu przetrzymania w więzieniu sprawcy przez określony czas kary.
  Kara banicji – stosowana w ostateczności za popełnianie najcięższych przestępstw. Z możliwością powrotu lub bez.
  §x. Jeżeli szkodliwość czynu jest niewielka, można zastosować upomnienie.
  §x. Pierwsze przewinienie jest karane łagodnie, a każde kolejne z większą surowością.
  §x. Lider Gildii Wojowników oraz Król mają prawo wydać list gończy na każdą osobę, która popełniła przestępstwo i zbiegła w celu doprowadzenia jej przed wymiar sprawiedliwości.
  §x. Wojownik ma prawo do ujęcia przestępcy na gorącym uczynku lub ściganego listem gończym, a jeżeli przestępca stawia opór – do użycia siły, z możliwością zabicia włącznie.
  §x. Takie samo prawo jak w paragrafie poprzedzającym przysługuje każdej osobie która jest świadkiem przestępstwa lub zauważy osobę ściganą listem gończym, albo gdy odpiera bezprawny zamach na własną osobę.
  §x. Każdy członek Gildii Wojowników otrzymuje od Lidera uprawnienia do zakresu kar jakie może stosować i poza które nie może wykraczać.
  §x. W przypadku gdy przestępca nie został ujęty na gorącym uczynku lub udowodnienie winy wymaga procesu, Lider Gildii Wojowników powołuje sędziego spośród członków Gildii który sprawę rozpatrzy.
  §x. Wojownik wykonujący czynności w ramach swoich obowiązków ma prawo do wchodzenia na teren nieruchomości prywatnych w obecności właściciela lub lokatora.
  §x. Wojownik nie może pełnić roli sędziego, jeżeli jego wyrok mógłby być stronniczy.
  §x. Od wyroku wydanego w toku postępowania można się odwołać do Lidera Gildii Wojowników, który może powołać innego sędziego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy. Od drugiego wyroku można się odwołać jedynie do Króla, który może wyrok utrzymać w mocy albo udzielić uniewinnienia. Decyzja Króla jest ostateczna.

  Rozdział VIII. Prawo gildyjne
  §x. Wyznacza się następujące gildie, które oficjalnie działają na terenie Królestwa:
  Gildia Budowniczych
  Gildia Górników
  Gildia Rzemieślników
  Gildia Wojowników
  Gildia Druidów
  §x. Każdej gildii przewodniczy Lider, który reprezentuje ją przed Królem, tworzy wewnętrzne przepisy oraz rekrutuje nowych członków.
  §x. Liderzy wybierani są na okres kadencji, której długość określa Król na mocy dekretu. Na lidera nie może kandydować osoba, która przez dwie wcześniejsze kadencje z rzędu piastowała ten urząd.
  §x. Król na pierwszą kadencję powołuje liderów według uznania. Każda kolejna kadencja jest powoływana w drodze głosowania wewnątrz gildii. Liderzy pozostałych gildii również mają prawo do oddania jednego głosu.
  §x. Głosowania zawsze poprzedzone są debatą do której dostęp mają wszyscy uprawnieni do głosowania, a prawo głosu posiadają wszyscy kandydaci.
  §x. Liderem na nową kadencję zostaje osoba, która uzyskała bezwzględną większość głosów, a jego zastępcą osoba na drugim miejscu.
  §x. Jeżeli bezwzględna większość nie została osiągnięta w pierwszym głosowaniu, przeprowadza się drugie głosowanie z dwoma kandydatami którzy uzyskali najwyższe wyniki, a jeżeli i ten wynik głosowania nie pozwala na rozstrzygnięcie, decydujący głos posiada Król, który wybiera swojego faworyta w drodze debaty z obydwoma kandydatami.
  §x. Członkowie gildii muszą przestrzegać prawa obowiązującego wewnątrz gildii i stosować się do zaleceń osób wyższych rangą, a w szczególności Lidera.
  §x. Lider gildii sporządza cennik dóbr i usług jakie oferuje gildia, a jej członkowie mają obowiązek stosowania się do niego.
  §x. Lider gildii wyznacza warunki jakie należy spełnić, aby zostać członkiem gildii. Warunki powinny być tak dobrane, aby każdy przy wykazaniu zaangażowania mógł zostać jej członkiem.
  §x. Lider gildii powinien swoim zachowaniem zachęcać nowych graczy do przyłączenia się do jego gildii, pozostawać bezstronnym i otwartym na nowe osoby.
  §x. …dokończyć

Wyświetla 1 wpis z $

Temat ‘Prawo Królestwa Seggelin’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.