Regulamin Gildii Wojowników

Forum Fora dyskusyjne Gildie Gildia Wojowników Regulamin Gildii Wojowników

Ten temat zawiera 0 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez Daszi Daszi 10 miesiące, 2 tygodni temu.

Wyświetla 1 wpis z $
 • Autor
  Wpisy
 • #146
  Daszi
  Daszi
  Obywatel

  Kodeks
  Gildii Wojowników

  Rozdział I. Postanowienia wstępne

  Art. 1. Gildia Wojowników jest organem stojącym na straży porządku i praworządności w Królestwie Seggelin, realizującym te cele na mocy i w granicach prawa z upoważnienia Króla.
  Art. 2. Gildia Wojowników zobowiązana jest do zapewniania wszystkim osobom przebywającym na terytorium Królestwa Seggelin bezpieczeństwa w zakresie osób, mienia i praw.
  Art. 3. Gildia Wojowników pełni rolę sądowniczą w sprawach o naruszenie prawa, a także egzekwuje wydane w ten sposób postanowienia i wyroki.
  Art. 4. Kodeks Gildii Wojowników realizuje postanowienia Prawa Królestwa Seggelin
  Art. 5. Kodeks Karny oraz Kodeks Karny Wykonawczy Prawa Królestwa Seggelin są integralną częścią niniejszego Kodeksu.

  Rozdział II. Członkowie Gildii

  Art. 1. Członkiem Gildii Wojowników jest każda osoba przyjęta do Gildii na mocy postanowienia lidera i mianowana przez niego na Wojownika poprzez nadanie rangi.
  Art. 2. Ustanie członkostwa następuje z chwilą wydania postanowienia lidera o wydaleniu z Gildii oraz po usunięciu rangi.
  Art. 3. W Gildii obowiązuje struktura hierarchiczna, na którą składają się następujące stopnie przyznawane każdemu członkowi (od najwyższego do najniższego):
  Dowódca
  Zastępca dowódcy
  Kapitan straży
  Chorąży straży
  Strażnik
  Poborowy
  Art. 4. Każdy członek Gildii zobowiązany jest do:
  Ścisłego przestrzegania prawa oraz działania wyłącznie w jego granicach.
  Przestrzegania ograniczeń do stosowania kar wynikających z uprawnień przypisanych do posiadanego stopnia.
  Bezwzględnego wykonywania rozkazów przełożonych.
  Bezzwłocznej interwencji w przypadku naruszenia prawa.
  Zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu prawnie chronionym.
  Podejmowania działania i decyzji w sposób bezstronny.
  Art. 5. Rozkazy
  Rozkazy wydawane podwładnym przez przełożonych muszą być jednoznaczne, zrozumiałe, wykonalne, mieścić się w granicach prawa oraz służyć wyłącznie jego przestrzeganiu i egzekwowaniu.
  Za niezgodny z prawem skutek wykonania rozkazu odpowiada ten, kto rozkaz wydał.
  Za niezgodny z prawem skutek niewłaściwego wykonania rozkazu odpowiada ten, kto rozkaz wykonał.

  Rozdział III. Stopnie

  Art. 1. Dowódca
  Dowódcą jest lider Gildii.
  Reprezentuje Gildię w kontaktach z innymi gildiami oraz przed Królem.
  Przyjmuje i wydala członków z Gildii, zarządza naborem do niej oraz rozpatruje podania.
  Nakłada kary dyscyplinarne na członków Gildii za działania niezgodne z Kodeksem lub prawem.
  Może występować w roli sędziego i prowadzić sprawy długoterminowe.
  Wydaje listy gończe na osoby poszukiwane za złamanie prawa.
  Wydaje rozkazy wszystkim członkom Gildii.

  Art. 2. Zastępca dowódcy
  Zastępcą dowódcy jest zastępca lidera Gildii.
  Pełni obowiązki Dowódcy w przypadku jego nieobecności.
  Nakłada kary dyscyplinarne na członków Gildii za działania niezgodne z Kodeksem lub prawem.
  Może występować w roli sędziego i prowadzić sprawy długoterminowe.
  Wydaje listy gończe na osoby poszukiwane za złamanie prawa.
  Wydaje rozkazy członkom Gildii od stopnia Poborowego do Kapitana straży.

  Art. 3. Kapitan straży
  Pełni obowiązki sztabowe, przydziela zadania podwładnym, kontroluje przestrzeganie prawa i zajmuje się rozpatrywaniem spraw śledczych.
  Może występować w roli sędziego i prowadzić sprawy długoterminowe.
  Wydaje rozkazy członkom Gildii od stopnia Poborowego do Chorążego straży.

  Art. 4. Chorąży straży
  Pełni służbę patrolową, kontroluje przestrzeganie prawa i zajmuje się rozpatrywaniem spraw śledczych.
  Może występować w roli sędziego i prowadzić sprawy długoterminowe.
  Wydaje rozkazy członkom Gildii od stopnia Poborowego do Strażnika.

  Art. 5. Strażnik
  Pełni służbę patrolową, zajmuje się rozpatrywaniem spraw incydentalnych oraz związanych z prewencją.
  Nie może występować w roli sędziego.
  Wydaje rozkazy członkom Gildii w stopniu Poborowego, za wiedzą i zgodą co najmniej Kapitana straży.

  Art. 6. Poborowy
  Pełni służbę przygotowawczą zgodnie z programem szkolenia przygotowanym przez Dowódcę, pod opieką innego członka Gildii o stopniu co najmniej Chorążego.
  Stopień ten jest otrzymywany przez każdego nowego członka Gildii.
  Nie może wydawać rozkazów innym członkom Gildii.

  Rozdział IV. Uprawnienia

  Art. 1. Dowódca i Zastępca dowódcy
  Zasądzenie kary więzienia: bez ograniczeń
  Zasądzenie kary grzywny: bez ograniczeń
  Zasądzenie kary prac społecznych: bez ograniczeń
  Zasądzenie kary uciszenia: bez ograniczeń

  Art. 2. Kapitan straży
  Zasądzenie kary więzienia: do 6 godzin
  Zasądzenie kary grzywny: do 1000sg
  Zasądzenie kary prac społecznych: do równowartości 500sg
  Zasądzenie kary uciszenia: do 6 godzin

  Art. 3. Chorąży straży
  Zasądzenie kary więzienia: do 1 godziny
  Zasądzenie kary grzywny: do 300sg
  Zasądzenie kary prac społecznych: do równowartości 150sg
  Zasądzenie kary uciszenia: do 1 godziny

  Art. 4. Strażnik
  Zasądzenie kary grzywny: do 50sg
  Zasądzenie kary prac społecznych: do równowartości 25sg
  Zasądzenie kary uciszenia: do 20 minut

  Rozdział V. Rekrutacja
  O członkostwo w Gildii Wojowników może ubiegać się każda osoba, której zachowanie jest dojrzałe oraz nienaganne i która nie wzbudza uzasadnionej obawy, iż mogłaby nie działać w zgodzie z prawem.
  Podania do Gildii można składać gdy rekrutacja jest otwarta według następującego wzoru:
  Imię: …
  Nick w grze: …
  O sobie (kilka zdań): …
  Dlaczego chcesz zostać członkiem Gildii Wojowników?: …
  Podania rozpatruje lider Gildii w terminie maksymalnie 3 dni od daty wpłynięcia podania, chyba, że zasady rekrutacji określają termin jej zakończenia – wówczas termin rozpatrzenia przedłuża się do 1 dnia od zamknięcia rekrutacji.
  Lider albo osoba przez niego wyznaczona przed przyjęciem nowego członka do Gildii przeprowadza test wiedzy z zakresu prawa, którego niezaliczenie skutkuje odrzuceniem kandydatury.
  Lider albo osoba przez niego wyznaczona w stopniu co najmniej Chorążego przeprowadza szkolenie przez cały okres przebywania nowego gracza w stopniu Poborowego.
  Poborowi zostają mianowani na Strażników po 7 dniach, o ile pomyślnie zaliczą szkolenie. Lider może skrócić lub przedłużyć ten okres do maksymalnie 14 dni. Niezaliczenie szkolenia wiąże się z wydaleniem z Gildii.

Wyświetla 1 wpis z $

Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.